Home Historie Kerk De Kruisweg

Gebruikers menu

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

Pastoor Ton Sip
 0495 491215


Secretariaat
0495 499204
e-mail:
info@
corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag van 9:00 tot 12:00 uur

Koster: vacature 
0495-491215

 

Rek. Nummers: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
De Kruisweg

Natuurlijk maakt de kruisweg deel uit van het interieur; er is echter een eigen pagina besteed aan de presentatie van deze bijzondere verzameling objecten, vervaardigd door atelier Jos Cuypers te Roermond (1919 - 1923).
De bijbelse figuren met teksten flankeren de staties.

 

I: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Salomon, wijsheid 2,19:
Laat ons door smaad en smart hem beproven om zijne goedheid te kennen.
s1


 

II: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
Osee, 6,15:
En ik heb hen onderwezen en tegen mij dachten ze kwaad uit.
Habakuk, 3,13:
Uitgetogen zijt gij tot redding van uwen gezalfde.
s2

 


 

III: Eerste val van Jezus onder het kruis.
Micheas, 7,8:
Verheug u niet, mijne vijanden, omdat ik gevallen ben. Ik zal weder opstaan.
Isaïas, 3,8-10:
Om de misdaad van mijn volk heb ik hem geslagen, en de Heer wilde hem
verbrijzelen door lijden.
s3

 


 

IV: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
Jeremias, klaaglied 2,13:
Waarmee zal ik u vergelijken om u te troosten, maagd en dochter van Sion,
want groot als de zee is uw smart.
s4

 


 

V: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
Job, 16,8:
Nu echter heeft mij mijn leed benauwd, en al mijne leden zijn krachteloos.
Simon van Cyrene:
En uitgaande vonden zij eenen man van Cyrene met name Simon,
deze dwongen zij zijn kruis.....
s5

 


 

VI: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
Isaïas, 53,2-3:
Geene gedaante is aan hem en geen schoonheid, en als bedekt was zijn gezicht
s6

 


 

VII: Tweede val van Jezus onder het kruis.
Zacharias, 13,7:
Zwaard, waak op tegen mijnen herder, tegen de man aan mij verwant
(die mij aanstaat), zegt de Heer.
Lucas, 23,28:
Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf
en over uw kinderen.
s7

 


 

VIII: Jezus troost de weenende vrouwen.
Joël, 1,14-15:
Roept tot den Heer, want nabij is de dag des Heren, als verwoesting komt Hij
dan van den Almachtige.
s8

 


 

IX: Derde val van Jezus onder het kruis.
Jozef Patriarch (Aartsvader) Genesis 37,23:
Zij hebben hem ontdaan van zijn kleed.
Paulus, Hebr. 13,12:
Om door zijn eigen bloed het volk te heiligen heeft Jezus buiten de poort geleden.
s9

 


 

X: Jezus wordt van zijn kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd.
Amos, 5,2:
De maagd van Israël is neergeworpen ter aarde. Niemand is er die haar opricht.
s10

 


 

XI: Jezus wordt aan het kruis genageld.
David, Psalmen 21,17:
Zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Johannes de Doper, Joh. 1,29:
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
s11

 


 

XII: Jezus sterft aan het kruis.
Marcus, 15,25:
En het was de derde ure toen zij hem kruisigden.
s12

 


 

XIII: Jezus wordt van het kruis genomen.
Mozes, Exod.12,46:
En zijn gebeente zult gij niet breken
Simeon, Lucas 11,35:
En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.
s13

 


 

XIV: Jezus wordt in het graf gelegd.
Johannus ev. 19,40:
Zij hebben het lichaam van Jezus genomen en in linnen doeken gewonden
gelijk de Joden gewoon zijn te begraven.
s14

 


 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie en Vormsel 2020
communie-1031 kopie communie-1241 kopie
communie-2281 kopie Vormselmis 2020-4322