Home Historie Kerk De Kruisweg

Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
De Kruisweg

Natuurlijk maakt de kruisweg deel uit van het interieur; er is echter een eigen pagina besteed aan de presentatie van deze bijzondere verzameling objecten, vervaardigd door atelier Jos Cuypers te Roermond (1919 - 1923).
De bijbelse figuren met teksten flankeren de staties.

 

I: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Salomon, wijsheid 2,19:
Laat ons door smaad en smart hem beproven om zijne goedheid te kennen.
s1


 

II: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
Osee, 6,15:
En ik heb hen onderwezen en tegen mij dachten ze kwaad uit.
Habakuk, 3,13:
Uitgetogen zijt gij tot redding van uwen gezalfde.
s2

 


 

III: Eerste val van Jezus onder het kruis.
Micheas, 7,8:
Verheug u niet, mijne vijanden, omdat ik gevallen ben. Ik zal weder opstaan.
Isaïas, 3,8-10:
Om de misdaad van mijn volk heb ik hem geslagen, en de Heer wilde hem
verbrijzelen door lijden.
s3

 


 

IV: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
Jeremias, klaaglied 2,13:
Waarmee zal ik u vergelijken om u te troosten, maagd en dochter van Sion,
want groot als de zee is uw smart.
s4

 


 

V: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
Job, 16,8:
Nu echter heeft mij mijn leed benauwd, en al mijne leden zijn krachteloos.
Simon van Cyrene:
En uitgaande vonden zij eenen man van Cyrene met name Simon,
deze dwongen zij zijn kruis.....
s5

 


 

VI: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
Isaïas, 53,2-3:
Geene gedaante is aan hem en geen schoonheid, en als bedekt was zijn gezicht
s6

 


 

VII: Tweede val van Jezus onder het kruis.
Zacharias, 13,7:
Zwaard, waak op tegen mijnen herder, tegen de man aan mij verwant
(die mij aanstaat), zegt de Heer.
Lucas, 23,28:
Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf
en over uw kinderen.
s7

 


 

VIII: Jezus troost de weenende vrouwen.
Joël, 1,14-15:
Roept tot den Heer, want nabij is de dag des Heren, als verwoesting komt Hij
dan van den Almachtige.
s8

 


 

IX: Derde val van Jezus onder het kruis.
Jozef Patriarch (Aartsvader) Genesis 37,23:
Zij hebben hem ontdaan van zijn kleed.
Paulus, Hebr. 13,12:
Om door zijn eigen bloed het volk te heiligen heeft Jezus buiten de poort geleden.
s9

 


 

X: Jezus wordt van zijn kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd.
Amos, 5,2:
De maagd van Israël is neergeworpen ter aarde. Niemand is er die haar opricht.
s10

 


 

XI: Jezus wordt aan het kruis genageld.
David, Psalmen 21,17:
Zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Johannes de Doper, Joh. 1,29:
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
s11

 


 

XII: Jezus sterft aan het kruis.
Marcus, 15,25:
En het was de derde ure toen zij hem kruisigden.
s12

 


 

XIII: Jezus wordt van het kruis genomen.
Mozes, Exod.12,46:
En zijn gebeente zult gij niet breken
Simeon, Lucas 11,35:
En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.
s13

 


 

XIV: Jezus wordt in het graf gelegd.
Johannus ev. 19,40:
Zij hebben het lichaam van Jezus genomen en in linnen doeken gewonden
gelijk de Joden gewoon zijn te begraven.
s14

 


 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2